Zarys Historyczny

ZARYS  HISTORYCZNY  BIBLIOTEKI   PUBLICZNEJ  MIASTA I GMINY  W  MASZEWIE

Biblioteka Miasta i Gminy w Maszewie została założona w roku 1949, stan księgozbioru wynosił 3535 woluminów. Lokal, w którym biblioteka się znajdowała to sala dawnego zajazdu przy ulicy Jedności Narodowej (obecnie sklep z odzieżą używaną). Pierwszym pracownikiem zatrudnionym na stanowisku bibliotekarza była Pani Eugenia Kwiecińska. W roku sprawozdawczym 1949 zarejestrowano 117 czytelników, którzy wypożyczyli 4561 książek. W roku 1963 biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby w budynku przedszkola, co znacznie poprawiło warunki lokalowe. Na stanowisku bibliotekarza zatrudniona była Pani Wanda Piotrowska.
 W roku 1965 został utworzony dział dla dzieci i młodzieży, pozyskano nowe pomieszczenia. Biblioteka była w tym okresie jedną z najładniejszych placówek miejsko-gminnych w województwie szczecińskim. W roku 1955 na terenie gminy powstają dwie nowe placówki t.j. filia biblioteki w Dębicach i Rożnowie. Pod patronatem Biblioteki Powiatowej w placówkach odbywają się coroczne spotkania z pisarzami oraz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą.Początek lat osiemdziesiątych był niekorzystny dla placówek na terenie całej gminy Maszewo. W roku 1982 biblioteka zostaje przeniesiona z budunku przedszkola do pomieszczeń przy ulicy Jedności Narodowej (obecnie sklep spożywczy Państwa Wrońskich). Warunki lokalowe ulegają znacznemu pogorszeniu. Pomimo trudności Panie Irena Grygielska, Lidia Stefanowicz, Gertruda Teodorczyk i Wiesława Karwowska prowadzą systematycznie działalność kulturalno-oświatową i propagują czytelnictwo wśród mieszkańców naszej gminy. W roku 1989 maszewska biblioteka ponownie zmienia swoją siedzibę, zostaje przeniesiona do budynku Domu Kultury. Lata dziewięćdziesiąte to okres dużych zmian w sieci placówek bibliotecznych. W roku 1992 zostaje zamknięta filia w Rożnowie a w Dębicach księgozbiór zostaje przeniesiony do miejscowej szkoły podstawowej, poprawiło to warunki lokalowe biblioteki oraz umożliwiło uatrakcyjnienie form pracy z czytelnikami. Obecnie sytuacja lokalowa i finansowa biblioteki jest ustabilizowana. Pod dyrekcją Pani Wiesławy Karwowskiej prowadzi ona swoją działalność starając się pozyskać jak największą liczbę czytelników.

Dodaj komentarz

Skip to content