Deklaracja dostępności

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 1. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych są dostępne w dedykowanej palecie narzędzi, dostępnej podczas korzystania z każdej części serwisu.
 2. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 3. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym, lub dążącym do wzorcowych, tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 4. W całym serwisie istnieje możliwość włączenia tzw. fokusa, dodatkowo wyraźniejszy w wersji dla osób słabiej widzących*.
 5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła zarówno w wersji standardowej, jak i powiększony w wersji dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych*.
 8. Stale dążymy do tego, by serwis www.okis.maszewo.pl  spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

 

Aspekty dostępności serwisu

 1. Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością zgodnie z poniższą list:
  • Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0 Fundacji Widzialni,
  • podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez Fundację Integracja.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 1. Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 2. Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.
 3. Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana lub w stanie implementacji.
 4. Pułapki klawiaturowe – wykluczona lub w stanie implementacji.
 5. Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 6. Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie.
 7. Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka; kolejne formularze będziemy budować zgodnie z zasadami dostępności..
 8. Błędy nawigacji w serwisie – przygotowana jest strona 404.
 9. Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków.
 10. Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 11. Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie.
 12. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 13. Skip links – prawidłowo wdrożone lub w trakcie implementacji.
 14. Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone lub w trakcie implementacji.
 15. Kontrast – wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik o charakterze innym niż ilustacyjny w formie treści artykułu.
 16. Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

* Niektóre udogodnienia nie dotyczą treści osadzonych pochodzących z serwisów zewnętrznych, jak filmy z kanału YouTube.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie okis.maszewo.pl informacje, w postaci artykułów, filmów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2021 rokiem lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, (Art. 3.2.4 Ustawy)

W przypadku braku dostępności cyfrowej dokumentów zamieszczonych na tych stronach, prosimy o informację telefoniczną (91 4187753) lub mailową (okis@hot.pl) z podaniem linku do materiału – zaproponujemy wersję alternatywną.

 

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Stancel, okis@hot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4187753. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Pliki do pobrania:

X
Skip to content