Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-07-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2022-01-24 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową; .
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
 • widoczny fokus; .
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska ., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie, ul. Szkolna 1a, 72-130 Maszewo Miejsca parkingowe: w pobliżu budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, które zlokalizowane są przy Hali Sportowej w Maszewie. Wyznaczone jest tam również jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: przy wejściu do budynku znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich. Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze budynek zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze i w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Znajdują się one w części piwnicznej. Dostosowania: przy wejściu głównym do budynku zamontowano dzwonek, za pomocą którego beneficjenci Ośrodka również mogą być obsługiwani. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: okis@hot.pl

 

 

Aspekty dostępności serwisu

 1. Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością zgodnie z poniższą list:
  • Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0 Fundacji Widzialni,
  • podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez Fundację Integracja.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 1. Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 2. Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.
 3. Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana lub w stanie implementacji.
 4. Pułapki klawiaturowe – wykluczona lub w stanie implementacji.
 5. Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 6. Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie.
 7. Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka; kolejne formularze będziemy budować zgodnie z zasadami dostępności..
 8. Błędy nawigacji w serwisie – przygotowana jest strona 404.
 9. Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków.
 10. Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 11. Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie.
 12. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 13. Skip links – prawidłowo wdrożone lub w trakcie implementacji.
 14. Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone lub w trakcie implementacji.
 15. Kontrast – wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik o charakterze innym niż ilustacyjny w formie treści artykułu.
 16. Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

* Niektóre udogodnienia nie dotyczą treści osadzonych pochodzących z serwisów zewnętrznych, jak filmy z kanału YouTube.

 

 

Pliki do pobrania:

Skip to content